Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden happycampershairshop.nl

inhoudsopgave:
artikel 1 – definities
artikel 2 – identiteit van de ondernemer
artikel 3 – toepasselijkheid
artikel 4 – het aanbod
artikel 5 – de overeenkomst
artikel 6 – herroepingsrecht
artikel 7 – kosten in geval van herroeping
artikel 8 – uitsluiting herroepingsrecht
artikel 9 – de prijs
artikel 10 – conformiteit en garantie
artikel 11 – levering en uitvoering
artikel 12 – betaling
artikel 13 – klachtenregeling
artikel 14 – geschillen
artikel 15 – aanvullende of afwijkende bepalingen

artikel 1 – definities
in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en eenovereenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.dag: kalenderdag;
4.duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie dieaan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigdereproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van deovereenkomst op afstand;
7.modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die eenconsument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8.ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumentenaanbiedt;
9.overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemergeorganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten vande overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie opafstand;
10.techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van eenovereenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11.algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

artikel 2 – identiteit van de ondernemer
happy campers b.v.
amethistweg 19
2665 nt bleiswijk
telefoonnummer: 085-2010777

e-mail: info@happy-campers.nl kvk 55443826

bereikbaarheid en openingstijdenmaandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:30

artikel 3 – toepasselijkheid
1.deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot standgekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2.voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aande consument beschikbaar gesteld. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomstop afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn inte zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid envoordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langselektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door deconsument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. indiendit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordenaangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen endat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen wordentoegezonden.
4.voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaardenvan toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zichin geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voorhem het meest gunstig is.
5.indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijknietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in standen zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat destrekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6.situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar degeest’ van deze algemene voorwaarden.
7.onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienenuitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

artikel 4 – het aanbod
1.indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt ditnadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.het aanbod is vrijblijvend. de ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/ofdiensten. de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door deconsument mogelijk te maken. als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze eenwaarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. kennelijke vergissingen ofkennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn totschadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleurenvan de producten.
6.elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingenzijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

dit betreft in het bijzonder:
– prijs inclusief  belastingen;
–  eventuele kosten van verzending;
– wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer deprijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van detechniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan hetreguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor deconsument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kadervan de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop deconsument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

artikel 5 – de overeenkomst
1.de overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment vanaanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemeronverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. zolang de ontvangstvan deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomstontbinden.
3.indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische enorganisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij vooreen veilige webomgeving. indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoepassende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.de ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijnbetalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor eenverantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. indien de ondernemer op grond van dit onderzoekgoede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling ofaanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.de ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of opzodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op eenduurzame gegevensdrager, meesturen:
a.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kanmaken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens alaan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meerdan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7.iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoendebeschikbaarheid van de betreffende producten.

artikel 6 – herroepingsrecht
1.bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave vanredenen te ontbinden gedurende 14 dagen. deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van hetproduct door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemerbekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. hij zal hetproduct slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen ofhij het product wenst te behouden. indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het productmet alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakkingaan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijkeinstructies.
3.wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. het kenbaar maken dientde consument te doen middels het modelformulier. nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik
te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. de consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik tewillen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, isde koop een feit.

artikel 7 – kosten in geval van herroeping
1.indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten vanterugzending voor zijn rekening.
2.indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, dochuiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. hierbij is wel de voorwaarde dat het product reedsterug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kanworden.

artikel 8 – uitsluiting herroepingsrecht
1.de ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschrevenin lid 2 en 3. de uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in hetaanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a.die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.die snel kunnen bederven of verouderen;
e.waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geeninvloed heeft;
f.voor losse kranten en tijdschriften;
g.voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeftverbroken.
h.voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a.betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaaldedatum of tijdens een bepaalde periode;
b.waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat debedenktijd is verstreken;
c.betreffende weddenschappen en loterijen.

artikel 9 – de prijs
1.gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden productenen/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.in afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijnaan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabeleprijzen aanbieden. deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzenrichtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaanindien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaanindien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a.deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop deprijsverhoging ingaat.
5.de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6.alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. voor de gevolgen van druk – en zetfoutenwordt geen aansprakelijkheid aanvaard. bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht hetproduct volgens de foutieve prijs te leveren.

artikel 10 – conformiteit en garantie
1.de ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in hetaanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op dedatum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ofoverheidsvoorschriften. indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het productgeschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijkerechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kandoen gelden.
3.eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 dagen na levering aan deondernemer schriftelijk te worden gemeld. terugzending van de producten dient te geschieden in deoriginele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4.de garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. de ondernemer isechter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elkeindividuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik ofde toepassing van de producten.
5.de garantie geldt niet indien:
ode consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derdenheeft laten repareren en/of bewerken;
ode geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszinsonzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/ofop de verpakking behandeld zijn;
ode ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeftgesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
ode producten zijn geopend en de verzegeling verbroken is. dan wel is gebruikt.

artikel 11 – levering en uitvoering
1.de ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij deuitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerdebestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord isgegaan met een langere leveringstermijn. indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien eenbestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervanuiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. de consument heeft in dat geval het rechtom de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. de consument heeft geen recht op eenschadevergoeding.
4.alle levertermijnen zijn indicatief. aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechtenontlenen. overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5.in geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consumentbetaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om eenvervangend artikel beschikbaar te stellen. uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijzeworden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. de kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekeningvan de ondernemer.
7.het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment vanbezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaaktevertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

artikel 12 – betaling
1.voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen teworden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. ingeval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consumentde bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.de consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aande ondernemer te melden.
3.in geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, hetrecht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

artikel 13 – klachtenregeling

1.de ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klachtovereenkomstig deze klachtenprocedure.
2.klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijkomschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf dedatum van ontvangst beantwoord. als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordtdoor de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en eenindicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor degeschillenregeling.
5.klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden totstichting geschilonline. de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen inmet deze bindende uitspraak. aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijnkosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
6.een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk andersaangeeft.
7.indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of degeleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

artikel 14 – geschillen
1.op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaardenbetrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. ook indien de consument woonachtigis in het buitenland.
2.het weens koopverdrag is niet van toepassing.

artikel 15 – aanvullende of afwijkende bepalingen
aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.